ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ചാങ്ഷു പോളിസ്റ്റർ കോ., ലിമിറ്റഡ്.

വിലാസം:ഡോങ്ബാംഗ് ടൗൺ, ചാങ്ഷു സിറ്റി, ജിയാങ്സു പ്രവിശ്യ, ചൈന

ഫോൺ:+86-13814934681

ഇ-മെയിൽ: zhu1987xin@126.com

            jiangmengting0918@163.com

            jone@lida.com

വെബ്സൈറ്റ്:www.lida-yarn.com


ബിസിനസ്സ് മാനേജർ:യാങ് ജി.യു

ഫോൺ:+86-13814934681


സെയിൽസ് മാനേജർ:ജിയ ക്വിയാൻ

ഫോൺ:+86-13814907016


ബിസിനസ്സ് മാനേജർ:ബോ സിയ

ഫോൺ:+86-13914920464

അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക