അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക

ഞങ്ങളുടെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്‌ത നൂൽ, നൈലോൺ 6 ഫിലമെന്റ് നൂൽ, നൈലോൺ 66 ഫിലമെന്റ് നൂൽ മുതലായവയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിലവിവരപ്പട്ടിക, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്‌ക്കുക, ഞങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെടും.